Κτηνιατρική Παρακολούθηση & Έλεγχοι

Η πλήρης καθετοποίηση και η «αυτάρκεια» της επιχείρησης

Με γνώμονα την τεκμηριωμένη εποπτεία όλων των παραμέτρων ποιότητας και την συστηματική επίβλεψη των υγειονομικών κανόνων, η Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ, μέσω της κτηνιατρικής παρακολούθησης και της επιτήρησης των ευρωπαϊκών οδηγιών και αποφάσεων, επιτυγχάνει εκπλήρωση των υγειονομικών κανόνων καθ`όλη τη διάρκεια της παραγωγής των προϊόντων της.

Στα ιδιόκτητα εργαστήρια μικροβιολογικού και χημικού της εταιρείας, ελέγχονται περισσότερα από 800 δείγματα της εβδομάδα.